فرم سفارش پاکت
نام شرکت متقاضی

ورودی نامعتبر
تلفن ثابت با کد (*)

ورودی نامعتبر
ایمیل

ورودی نامعتبر

مشخصات پاکت

عرض پاکت

ورودی نامعتبر
نوع دسته (*)

ورودی نامعتبر
نوع دوخت (*)

ورودی نامعتبر

مشخصات چاپ

تعداد رنگ چاپ رو

ورودی نامعتبر
نوع چاپ (*)

ورودی نامعتبر
توضیحات بیشتر چاپ (*)

ورودی نامعتبر
حمل به عهده کیست؟ (*)

ورودی نامعتبر
دوره سفارش به ماه (*)

ورودی نامعتبر
با اطلاعات وارد شده موافق هستم و آنرا تایید می کنم


نام نام خانوادگی مسئول سفارشات (*)

ورودی نامعتبر
موبایل (*)

ورودی نامعتبر
آدرس متقاضی (*)

ورودی نامعتبر
طول پاکت

ورودی نامعتبر
تعداد در کیلو

ورودی نامعتبر
عرض گاست

ورودی نامعتبر
توضیحات بیشتر دوخت (*)

ورودی نامعتبر
مشخصات چاپ (*)

ورودی نامعتبر
تعداد رنگ چاپ پشت

ورودی نامعتبر
هزینه ساخت کلیشه به عهده؟ (*)

ورودی نامعتبر

نحوه حمل و میزان مصرف و سفارش

میزان مصرف سالیانه (به تن)

ورودی نامعتبر
حجم سفارش به کیلو گرم (*)

ورودی نامعتبر